Inicjatywa Obywatelska - Uczciwe Wybory

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej określa Polskę jako demokratyczne państwo prawne. Istotą demokracji, w każdej epoce i w każdym kręgu kulturowym, jest akt wyboru – procedura, w trakcie której obywatele oceniają sprawujących władzę oraz podejmują decyzję o uprawnieniu swoich przedstawicieli do reprezentowania ich w organach władzy ustawodawczej i sprawowania w ich imieniu władzy wykonawczej.

Wybór jako akt polityczny jest od stuleci wpisany w polskie tradycje państwowe. W Polsce wcześniej niż w innych krajach władzę zaczęły sprawować osoby pochodzące z wyboru jako stany Rzeczpospolitej – elekcyjny król i posłowie na Sejm. Wybory były milowymi krokami na polskiej drodze do niepodległości i demokracji – tak jak w przypadku wyborów do Sejmu Ustawodawczego w 1919 roku i do sejmu kontraktowego w 1989 roku.

W Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje od 1989 roku ustrój parlamentarny. Konstytucja RP z 1997 roku określa wybory do Sejmu jako powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywające się w głosowaniu tajnym, wskazując jednocześnie na podobne, za wyjątkiem proporcjonalności, zasady jako obowiązujące w wyborach do Senatu, organów samorządu terytorialnego i na Prezydenta RP.

Wybory przeprowadzane do dnia obecnego w III RP nie były wolne od nieprawidłowości. Stwierdzenie takie nie jest, wbrew wyrażanym wielokrotnie opiniom, podważaniem fundamentów polskiej demokracji. Nadużycia wyborcze występują w najstarszych, najbardziej trwałych demokracjach świata, są tam stwierdzane oraz zwalczane. Zwalczanie takich nadużyć jest troską o demokrację i wolności obywatelskie, a nie zaprzeczaniem tym wartościom.

W związku z tym został zarejestrowany komitet obywatelski i zbierane są podpisy poparcia dla Inicjatywy. Poniżej dalsze informacje i dokumenty. Zapytania dotyczące inicjatywy można kierować do władz PiS Powiatu Wodzisławskiego.

UCZCIWE WYBORY OBYWATELSKA INICJATYWA USTAWODAWCZA

UZASADNIENIE

Lista_poparcia_inicjatywy_ustawodawczej Uczciwe_Wybory