Stanowisko Klubu Radnych PiS powiatu wodzisławskiego w sprawie przekształcenia szpitala w spółkę

Wodzisław Śląski, 2-6-2015

Klub Radnych

Prawo i Sprawiedliwość

Rady Powiatu Wodzisławskiego

 

Do:      Przewodniczący Rady Powiatu Wodzisławskiego Pan Eugeniusz Wala

Dw:     Starosta Powiatu Wodzisławskiego Pan Tadeusz Skatuła

 

Szanowny Panie Przewodniczący, w nawiązaniu do toczącej się dyskusji o proponowanych zmianach dotyczących powiatowego szpitala i biorąc pod uwagę publiczne wypowiedzi radnego koalicji Arkadiusza Skowrona (portal TuWodzisław, gazeta Nowiny Wodzisławskie) przedstawiamy stanowisko Klubu Radnych PiS.

Klub PiS jest zdecydowanie przeciw przekształceniu powiatowego szpitala w spółkę. Naszym zdaniem takie przekształcenie nie poprawi wyników finansowych szpitala i nie zwiększy dostępności usług medycznych dla mieszkańców. Takie przekształcenie może być pierwszym krokiem do całkowitej prywatyzacji szpitala. Na takie rozwiązanie stanowczo się nie zgadzamy.

Na potwierdzenie naszego stanowiska można przytoczyć wyniki kontroli, która została przeprowadzona przez NIK. Kontrola „Działalność szpitali samorządowych przekształconych w spółki kapitałowe” została przeprowadzona w 2014 r. NIK skontrolowało 74 szpitale, które do 30-4-2014 r. zostały przekształcone w spółki.

NIK stwierdził, ze przekształcenie szpitali w spółki nie spowodowało istotnej poprawy ich kondycji finansowej. W połowie przekształconych szpitali, które uzyskały dotacje na wsparcie procedury przekształceń i oddłużenie, efekty okazały się krótkotrwałe. Kolejki pacjentów się wydłużyły a jakość usług nie uległa poprawie. We  wnioskach NIK stwierdził, że uzależnienie finansowe spółek kapitałowych od przychodów z NFZ powodowały, że znikał bodziec do podejmowania działań poprawiających sytuację ekonomiczną szpitali, polepszających jakość i zakres świadczonych przez nie usług oraz warunków pracy personelu. Tak więc samo przekształcenie w spółkę nie przyniosło oczekiwanej poprawy sytuacji ekonomicznej. Dodatkowo w wyniku kontroli ustalono, że z 74 skontrolowanych szpitali aż 38 w kolejnych przekształceniach pozbyło się udziałowców samorządowych i w pełni zostało sprywatyzowanych.

W związku z powyższym jesteśmy całkowicie przeciw przekształceniu powiatowego szpitala w spółkę. Z uwagi na publiczne wypowiedzi radnego koalicji Arkadiusza Skowrona zwracamy się z wnioskiem do Zarządu Powiatu Wodzisławskiego o przedstawienie stanowiska w powyższej sprawie.

 

                                                                                                  Przewodniczący Ryszard Zalewski  

                                                                                                  Wiceprzewodnicząca Teresa Glenc  

                                                                                                  Sekretarz Mirosław Andreczko